Prof. Dr. Haluk Akbaş

Prof. Dr. Haluk Akbaş - Akademik Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • A1.Ömer Isık, Gökhan Ipek, Bahadır Dağlar, Haluk Akbas, Cevat Yakut: Complete myocardial revascularization with left heart bypass without oxygenator on the beating heart. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 12;516-518;1997.
 • A2.H.Akbaş, K.Kırali, B.Dağlar, V.Kutay, Ö.Işık and C.Yakut: Surgical Treatment of Left-Atrial Myxoma in Carney’s Complex. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Vol.45;148-150; 1997.
 • A3.M. Alp, H. Akbaş, H.Tekinalp, M. Dikmengil, and N. Doğan. A Human Heterotopic Transplant on the Beating Heart:an Interim Report of a Successful Technique Performed at Kocaeli University. The Toracic and Cardiovascular Surgeon, Vol 47;386-389;1999.
 • A4.Levent Kılıçkan, Nur Baykara, Kamil Toker, Haldun Tekinalp, Haluk Akbaş, Mete Alp.Anesthetic management of heterotopic heart transplantation on beating heart.Journal of Anesthesia 14:109-112; 2000.
 • A5. H.Akbas, H.Tekinalp, M.Kanko, C.Indelen, A.R.Turgut, O.Omay and M.Alp. A Bizarre Complication Following Central Venous Catheter Insertion:Case Report. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden,Germany, Monduzzi Editore International Proceeding Dıvısion;351-355;2000.
 • A6. H.Akbas, H.Tekinalp, M.Kanko, C.Indelen, S.Bulbul, O.Omay And M.Alp. Aneurysm Under Combined Spinal Epidural Anesthesia. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden,Germany, Monduzzi Editore International Proceeding Dıvısion;371-374;2000.
 • A7. H.Tekinalp, H.Akbaş, M.Kanko, S.Bülbül, O.Omay and M.Alp. Our Endovascular Applications in ASA II-IV Patients. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden,Germany, Monduzzi Editore International Proceeding Dıvısion;395-397;2000.
 • A8. Haluk Akbas, A.Cenk Erdal, Emel Demiralp and Mete Alp: Effects of coronary artery bypass grafting on cellular immunıty with or without cardiopulmonary bypass:changes in lymphocytes subsets. Cardiovascular Surgery, Vol 10,6;586-589; 2002.
 • A9.Ahmet Vural, Aysen Agacdiken, Dilek Ural, Tayfun Şahin, Guliz Kozdag, Goksel Kahraman, Ertan Ural, Haluk Akbas, Kaya Suzer, Baki Komsuoglu: Effects of Biventricular Pacing on Left Ventricular Diastolic Function in Patients With Dilated Cardiomyopathy.Acta Cardiologica Vol.58 (3),June; 271-272: 2003.
 • A10.A. Vural, A.Ağaçdiken, D.Ural, T.Şahin, G.Kozdağ, G.Kahraman, E.Ural, H.akbaş, K.Süzer and B.Komsuoğlu: Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Left Atrial Reverse Remodeling and Spontaneous Echo Contrast. The Tohoku Journal of Experimental Medicine Vol.202 (2), Feb; 143-153; 2004.
 • A11.Ahmet Vural, Aysen Agacdiken, Dilek Ural, Tayfun Sahin, Guliz Kozdag, Goksel Kahraman, Ertan Ural, Haluk Akbas, Kaya Suzer, Baki Komsuoglu:Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Left Atrial Appendage Function and Pulmonary Venous Flow pattern. International Journal of Cardiology, IJCA-e-0716.R2 (in press)
 • A12.Muhip Kanko, Hale Maral, Mustafa Haluk Akbaş, Meltem Özden, Sehat Bulbul, Oguz Omay, Sadan Yavuz and Kamil Turan Berki:Protective Effects of Clopidogrel on Oxidant Damage in A Rat Model of Acute Ischemia. The Tohoku Journal of Experimental Medicine Vol 205, 133-139; 2005.
 • A13.H Akbas, M Ozden, M Kanko, H Maral, S Bulbul, S Yavuz, E Ozker and T Berki:Protective Antioxidant Effects of Carvedilol in Rat Model of Ischemia-Reperfusion Injury. The Journal of International Medical Research,33:5, 528-536;2005

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • D1. A.Gürbüz, T.Berki, H.Akbaş, Ö.Işık and C.Yakut. Surgical Treatment of Prosthetic Valve Endocarditis. Koşuyolu Heart Journal, Vol 2,(1);3-8;1993.
 • D2. G.İpek, Ö.Işık, T.Koçak, H.Akbaş, T.Oğuş, H.Erdoğan, M.Ergüney and C.Yakut. A New Surgical Approach:Total Cavopulmonary Anastomosis in Sıngle Ventricle. Koşuyolu Heart Journal, Vol 2,(2);51-57;1994
 • D3. Haluk Akbaş, Haldun Tekinalp, Cenk İndelen, Ahmet R. Turgut, Mete Alp. Kalsifik Biküspit Aort Darlığı ve Postsitenotik Aorta Dilatasyonu Olgusunda Değişik Bir Aortotomi Kapatma Tekniği (Shawl Aortoplasty). Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Cilt 7,(2);126-130;1999.
 • D4. Haluk Akbaş, Haldun Tekinalp, Ahmet R. Turgut, Serhat Bülbül, Murat Dikmengil, Nevzat Doğan, Mete Alp. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Loop Uygulamaları. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi Cilt 7,(3);247-251;1999.
 • D5. H.Akbaş, M.Kanko, C.İndelen, Ö.Kantarcı, S.Çetin, M.Alp. Bilateral internal mammary arter ile CABG ameliyatı uygulanan bir vakada gelişen akut mediastinite konservatif tedavi yaklaşımı. Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni Cilt 8,(1);41-46; 2000.
 • D6. Haluk Akbaş, Muhip Kanko, Haldun Tekinalp, Serhat Bülbül, Mete Alp. Hemodializ Amaçlı Arteriyovenöz Fistüllerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. Cilt 8,(2);638-640; 2000
 • D7. H.Akbas, H.Tekinalp, M.Kanko, O.Omay, C.İndelen, N.Doğan, M.Alp. Kronik Venöz Yetmezlikte Rekonstrüktif Cerrahi. Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni Cilt 8,(2);68-73; 2000.
 • D8. Tekinalp H, Kaytan E, Akbaş H, Kanko M, Alp M. Plevral Effüzyonla Prezante Olan Bir Meme Karsinomu Nüksü. Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 15,(3);128-132;2000.
 • D9. Haldun Tekinalp, Haluk Akbaş, Muhip Kanko, Cenk Erdal, Serhat Bülbül, Murat Dikmengil, Mete Alp. Video-assist Apical Trombektomi:Olgu Sunumu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.Cilt 2,(1);116-120;2001.
 • D10. Haluk Akbaş, Muhip Kanko, Haldun Tekinalp, Serhat Bülbül, Mete Alp. Sol İnguinal Bölgede Lenfosel:Olgu Sunumu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.Cilt 2,(2);244-247;2001.
 • D11. Haluk Akbaş, Muhip Kanko, Cenk Erdal, Haldun Tekinalp, Murat Dikmengil, Mete Alp. Aynı Seansta Off-Pump Koroner Bypass ve Abdominal Aort Anevrizma Onarımı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.Cilt 2,(4);544-547;2001.
 • D12. Haluk Akbas, Haldun Tekinalp, Cenk Erdal, Muhip Kanko, Ahmet R. Turgut, Mete Alp. İnternal İliac Ven Orijinli Sağ Atriuma Uzanan Miksoma:Olgu Sunumu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.Cilt 2,(4);548-552;2001.
 • D13.Ahmet Vural, Ayşen Ağaçdiken, Dilek Ural, Tayfun Şahin, Güliz Kozdağ, Göksel Kahraman, Ertan Ural, Haluk Akbaş, Kaya Süzer, Baki Komsuoğlu. Dilate Kardiyomyopatili Hastalarda Biventriküler Kalp Pili Tedavisinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonuna Etkisi: Türk Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi;1; 16-20:2004.
 • D14.Ahmet Vural, Ayşen Ağaçdiken, Dilek Ural, Tayfun Şahin, Güliz Kozdağ, Göksel Kahraman, Ertan Ural, Haluk Akbaş, Kaya Süzer, Baki Komsuoğlu: Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atrial Spontan Ekokontrast, Sol Atriyal Total Boşalma Fraksiyonu ve Ters (Reverse) Remodeling Üzerine Etkisi.Türk Kardiyol Dern Arş, 31;305-315:2003.
 • D15.Ahmet Vural, Ayşen Ağaçdiken, Dilek Ural, Tayfun Şahin, Güliz Kozdağ, Göksel Kahraman, Ertan Ural, Haluk Akbaş, Kaya Süzer, Baki Komsuoğlu. Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonu ve Pulmoner Ven Akım Paterni Üzerine Etkisi. Türk Kardiyol Dern Arş; 32; 91-98: 2004.
 • D16.Haluk Akbaş Heterotopik kalp nakli (Transplantasyon özel sayısı) Türkiye klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences; V 2(8); 27-31:2006
 • D17.Emre Özker, Haluk Akbaş, Şadan Yavuz, M. Güçlü Elevli, Turan Berki. Koroner arter bypass graft uygulanan sağ koroner arter- pulmoner arter fistülü: Olgu sunumu.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 14(3);199-201: 2007

 

F. Diğer yayınlar :

 • F1. H.Akbas, H.Tekinalp, M.Kanko, C.Indelen, A.R.Turgut, O.Omay and M.Alp. A Bizarre Complication Following Central Venous Catheter Insertion:Case Report. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden,Germany, Monduzzi Editore International Proceeding Dıvısion;351-355;2000.
 • F2. H.Akbas, H.Tekinalp, M.Kanko, C.Indelen, S.Bulbul, O.Omay And M.Alp. Aneurysm Under Combined Spinal Epidural Anesthesia. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden,Germany, Monduzzi Editore International Proceeding Dıvısion;371-374;2000.
 • F3. H.Tekinalp, H.Akbaş, M.Kanko, S.Bülbül, O.Omay and M.Alp. Our Endovascular Applications in ASA II-IV Patients. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden,Germany, Monduzzi Editore International Proceeding Dıvısion;395-397;2000.
 • F4. Tekinalp H, Kaytan E, Akbaş H, Kanko M, Alp M. Plevral Effüzyonla Prezante Olan Bir Meme Karsinomu Nüksü. Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 15,(3);128-132;2000.
 • F5.Turan Berki, Haluk akbaş; Transplantasyon İmmünolojisi ve Ksenotransplantasyon, 2.cilt; 1821-1839, Ed Prof Dr Enver Duran, Kalp ve Damar Cerrahisi;Çapa Tıp Kitabevi,1. Baskı,İstanbul; Ekim 2004.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • B1.H.Sezer, S.Ener, H.Akbaş, M.Erdinç, C.Yakut. Mid-Long Term Clinical Results of Mitral Valve Replacement with Various Bioprosthetic Valves.Second World Congress of The International Society of Cardio-Thoracic Surgeons,Ankara,Turkey, May10-14, 1992.
 • B2. H.Akbas , B.Daglar, A.Civelek, E.Eren, A.R.Cenal, M.Toker, T.Yıldırım, M.Balkanay, O.Isık, C.Yakut. Annuloaortic Ectasis.Cardiac Interventions Standarts and Consepts Vienna Austria, June 9-11, 1996.
 • B3. B.Daglar, H.Akbas, A.Civelek, S.Akel, E.Akıncı, S.H.Omeroglu, H.Ardal, A.Dogru, O.Isık, C.Yakut. The Surgical Treatment of Acute Aortic Dissection. Cardiac Interventions Standarts and Consepts Vienna Austria, June 9-11, 1996.
 • B4. Omer Isık, Gokhan Ipek, Bahadır Daglar, Haluk Akbas, Cevat Yakut. Complete Myokardial Revascularization with Left Heart  Bypass Without Using Oxygenator on The Beating Heart.The Centenary of Cardiac Surgery 1896-1996, VI th World Congress of The International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS) and IX th Annual Meeting of The ISCTS-Japan Chapter, Hiroshima Japan,July 21-24,1996.
 • B5. Cuneyt Keles, Bahadır Daglar, Haluk Akbas, Sibel Konar, Cenk Tataroglu, Ali Gurbuz, Omer Isık, Cevat Yakut.Ten-Year Experience in Bioprosthetic Valve Dysfunction. The Centenary of Cardiac Surgery 1896-1996, VI th World Congress of The International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS) and IX th Annual Meeting of The ISCTS-Japan Chapter, Hiroshima Japan,July 21-24,1996.
 • B6. C.Keles, B.Daglar, H.Akbas, H.Ardal, M.Zengin, A.Gurbuz,M.Balkanay, T.Berki, O.Isık, C.Yakut.Kosuyolu Experience with Surgical Therapy of Chronic Aortic Dissections.VIIth World Congress – Progress and Future Trends –World Society of Cardio-Thoracic Surgeons (ISCTS), Dusseldorf Germany, September 2-5, 1997.
 • B7. Haluk Akbaş, Haldun Tekinalp, Muhşp Kanko, Oğuz Omay, Cenk İndelen, Ahmet Turgut, Mete ALP. A Bizarre Complication Following Central Venous Catheter Insertion:Case Report. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden Germany, June 24-27, 2000.
 • B8. Haluk Akbaş, Muhip Kanko, Haldun Tekinalp, Cenk İndelen, Serhat Bülbül,, Oğuz Omay, Mete Alp. Approach Abdominal Aortic Aneurysm Under Combined Spinal Epidural Anesthesia. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden Germany, June 24-27, 2000.
 • B9. Haldun Tekinalp, Haluk Akbaş, Muhip Kanko, SERHAT Bülbül, Oğuz Omay, Mete Alp. Our Endovascular Applications in ASA III-IV Patients. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden Germany, June 24-27, 2000.
 • B10. A.CErdal, H.Akbaş, E.Demiralp, M.Alp. Coronary Artery Bypass Grafting With or Without Cardiopulmonary Bypass and Cellular Immunity:Changes in Lymphocyte Subsets. 50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Budapest Hungary, June 20-23, 2001.
 • B11. Serhat Bülbül, Haldun Tekinalp, Haluk akbaş, Muhip Kanko, Mete Alp. Effects of Variculum on Varicose Veins (A Randomised Study). 50th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Budapest Hungary, June 20-23, 2001.
 • B12.A Vural, A Agacdiken, D Ural, T Sahin, G Kozdag, G Kahraman, E Ural, H Akbas, K Suzer, B Komsuoglu. Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Left Atrial Appendage Function and Pulmonary Venous Flow Pattern:Wroclaw, Poland, June 12-15,2004.European Journal of Heart Failure Supplements;3(Supp1),48:2004.
 • B12.Kanko M, Akbaş H, Özden M, Bulbul S, Özker E, Özerdem A, Kılıç M, Berki T. Effect of Clopidogrel on Lipid Peroxidation in Acute Ischemia of Extiremities.XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.26-29 september 2004, Bodrum-Turkey. The Heart Surgery Forum, 7(Supl2),B7, 2004.
 • B13.Kanko M, Akbaş H, Yavuz Ş, Ozbudak E, Ozerdem A, Kılıç M, Aksoy A, Berki T. The treatment methods in aneurysmatic dialysis fistulas. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.26-29 september 2004, Bodrum-Turkey. The Heart Surgery Forum, 7(Supl2),B 109, 2004.
 • B14.Kanko M, Akbaş H, Liman T, Yavuz Ş, Özerdem A, Acil Ç, Aksoy A, Berki T. Persistent pleural effusion after open heart surgery:Demonstrative image of giant hydatid cyst of liver ; Case report. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.26-29 september 2004, Bodrum-Turkey. The Heart Surgery Forum, 7(Supl2),B 167, 2004.
 • B15.Akbaş H, Bulbul S, Kanko M, Özden M, Maral H, Özker E, Berki T. Effect of acetilsalisilic acid and clopidogrel combination therapy effective on ischemia reperfusion injury. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.26-29 september 2004, Bodrum-Turkey. The Heart Surgery Forum, 7(Supl2),B 170, 2004.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • E1. H.Akbaş, S.Ener, A.Gürbüz, C.Yakut.Prostetik Valve Endokarditinin (PVE) Tedavi Sonuçları.II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 5-7 Ekim, 1992.
 • E2. Ömer Işık, Mehmet Balkanay, Ali GÜRBÜZ, Gökhan İpek, Esat Akıncı, Haluk Akbaş ,Mustafa Güler, Mecdi Ergüney, Cevat Yakut.İntratorasik Aort Anevrizma ve Disseksiyonlarında Cerrahi Tedavi: 9 Yıllık Deneyim. VII. Periferik Damar Cerrahisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı),İstanbul, 15-18 Mayıs, 1994
 • E3. H.Akbaş, E.Eren, B.Dağlar, M.Toker, A.Gürbüz, Ö.Işık, C.Yakut. Kalp Cerrahisinde Otolog Perikardiyal Yama Kullanımı. III. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi. Kuşadası, 26-30 Eylül, 1994.
 • E4. H.Akbaş, E.Eren, M.Tuzcu, M.Şişmanoğlu, M.Zengin, M.Balkanay, Ö.Işık, C.Yakut.Kalp Cerrahisinde Otolog Perikardiyal Yama Kullanımı.IX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 23-26 Eylül, 1995.
 • E5. Haluk Akbaş, Bahadır Dağlar, Altuğ Tuncer, Ali Civelek, Ercan Eren, Ali RIZA Cenal, M.Emin Toker, Tekin Yıldırım, Veysel Kutay, Mehmet Balkanay, Ömer Işık ve Cevat Yakut.VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Kuşadası, 21-22 Nisan, 1996.
 • Bu araştırma VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresinde poster yarışmasında üçüncülük ödülü almıştır.
 • E6. B.Dağlar, H.Akbaş, A.Civelek, S.Akel, E.Akıncı, S.N.Ömeroğlu, H.Ardal, A.Doğru, Ö.Işık, C.Yakut. Akut Aort Disseksiyonlarında Cerrahi Tedavi. IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Marmaris, 29 Ekim- 1Kasım, 1996.
 • E7. A.Tuncer, H.Akbaş, B.Dağlar, E.Eren, A.R.Cenal, T.Yıldırım, M.Balkany, Ö.Işık, C.Yakut. Marfan Sendromunda Cerrahi Tedavi ve Annuloaortik Ektaziler. IV. Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi, Marmaris, 29 Ekim- 1Kasım, 1996.
 • E8. Haldun Tekinalp, HalukAkbaş, Oğuz Omay, Cenk Erdal, Murat Dikmengil, Nevzat Doğan, Mete Alp. Kronik Venöz Yetmezlikte Rekonstrüktif Cerrahi. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Belek-Antalya, 23-26 Nisan, 1998.
 • E9. Haldun Tekinalp, Ufuk Alpagut, Haluk Akbaş, Cenk Erdal.Femoral Venöz Pseudoanevrizma (Vaka Sunusu). IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Belek-Antalya, 23-26 Nisan, 1998.
 • E10. Haluk Akbaş, Haldun Tekinalp, Ahmet R.Turgut, Serhat Bülbül, Murat Dikmengil, Nevzat Doğan, Mete Alp. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Arterivenöz Loop Uygulamaları. IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Belek-Antalya, 23-26 Nisan, 1998.
 • E11. Tekinalp H, Akbaş H, Omay O, Bülbül S, Alp M. Yüksek Pulmoner Vasküler Dirençli Bir CHARGE Sendromu Olgusu. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Belek-Antalya, 20-24 Ekim, 1998.
 • E12. Tekinalp H, Akbaş H, Omay O, Turgut A.R, Dikmengil M, Doğan N, Alp M. Perikard Tamponadı ile Başvuran Bir Küçük Hücreli Timus Karsinomu. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Belek-Antalya, 20-24 Ekim, 1998.
 • E13.Tekinalp H, Akbaş H, Erdal C. İndelen C, Dikmengil M, Alp M. Suprakardiyak Tip Total Anormal Pulmoner Venöz Konneksiyon. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Belek-Antalya, 20-24 Ekim, 1998.
 • E14.Akbaş H, Tekinalp H, İndelen C, Dikmengil M, Alp M. Shawl Aortoplasti: Poststenotik İleri Aorta Dilatasyonu Olgusunda Yeni Bir Yöntem. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Belek-Antalya, 20-24 Ekim, 1998.
 • E15. Tekinalp H, Akbaş H, Erdal c, İndelen C, Bülbül S, Dikmengil M, Doğan N, Alp M. Videoassist Torakoskopik Cerrahi Uygulamalarımız. V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Belek-Antalya, 20-24 Ekim, 1998.
 • E16. Haldun Tekinalp, Haluk Akbaş, Muhip Kanko, Oğuz Omay, Mete Alp. Endovasküler Stent Uygulamaları. X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. Belek-Antalya, 20-23 Nisan, 2000.
 • E17. Akbaş H, Tekinalp H, Kanko M, Bülbül S, Turgut A.R, Omay O, Alp M. Kliniğimizde 1996-1998 Yılları Arasında Yapılan Hemodaliz Amaçlı Aryteriyovenöz Fistüllerin Retrospektif Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2000.
 • E18.Tekinalp H, Akbaş H, Kanko M, Bülbül S, Omay O, Alp M.Endovasküler Stent Uygulamaları, VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2000.
 • E19.Tekinalp H, Akbaş H, Kanko M, Turgut A.R, İndelen C, Omay O, Alp M. Sağ Atriuma Uzanan İnternal İliak Ven Orijinli Miksomanın İki Seansta Ekstirpasyonu. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2000.
 • E20. Akbaş H, Kanko M, Tekinalp H, Omay O, İndelen C, Turgut A.R, Alp M. Santral Venöz Kateterizasyona Bağlı Tuhaf Bir Komplikasyon. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2000.
 • E21. Akbaş H, Tekinalp H, Kanko M, İndelen C, Bülbül S, Omay O, Alp M. Kombine Spinal-Epidura Anestezi (CSEA) Altında Abdominal Aorta Anevrizmasına Yaklaşım. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2000.
 • E22.Akbaş H, Tekinalp H, Kanko M, Bülbül S, İndelen C, Dikmengil M, Alp M. Aynı Seansta “ Beating Heart “ Koroner Bypass İle Abdominal Aorta Anevrizması Onarımı: Olgu Sunumu. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2000.
 • E23.Tekinalp H, Kanko M, Akbaş H, Bülbül S, Omay O, Turgut A.R, Alp M. Karotis Embolizasyonu Yapan Apikal Trombüs Olgusunda Video Assist Trombektomi. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-25 Ekim, 2000.
 • E24. C. İndelen, H.Akbaş, M.Kanko, O.Omay, M.Alp, K.Süzer, T.Berki. Koroner arter Bypass Cerrahisinde Losartan’ın Arteryel ve Safen Ven Greftlerindeki Nitrik Oksit Düzeyine Etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002.
 • E25. O.Omay, M.Kanko, H.Akbaş, H.Tekinalp, C.İndelen, M.Alp, T.Berki, K.Süzer. CABG Operasyonlarında Retrograd Devamlı Kan Kardioplejisi Kullanılan ve Kullanılmayan (İntermittant Ventriküler Fibrilasyon) Hastalarda Kardiak Troponin-I Düzeylerinin Karşılaştırılması. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Antalya, 23-27 Ekim, 2002.
 • E26.Kanko M, Liman T, Akbaş H, Yavuz Ş, Özker E, Berki T.Bilateral şilotoraks ve inatçı şiloperikardiyuma neden olan sol subklavian ven trombozu.Olgu sunumu.Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kapadokya, 1-5 Eylül, 2004.
 • E27.Kanko M, Akbaş H, Omay O, Yavuz Ş, Acil Ç, Berki T.Dializ amaçlı fistüllerde oluşan anevrizmalarda tedavi yöntemleri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kapadokya, 1-5 Eylül, 2004.
 • E28.Kanko M, Akbaş H, Yavuz Ş, Özbudak E, M Kılıç, T Berki.Anterior çapraz bağ cerrahisi sonrası gelişen popliteal arterin false anevrizması:Olgu sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kapadokya, 1-5 Eylül, 2004.
 • E29.Kanko M, Akbaş H, Liman T, Özerdem A, Aksoy A, Berki T.Koroner bypass sonrası gelişen persistan sağ plevral koleksiyonun ilginç bir nedeni olan karaciğerin dev kist hidatiğine sağ torakotomi ile yaklaşım. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kapadokya, 1-5 Eylül, 2004.
 • E30.Kanko M, Akbaş H, Bülbül S, Maral H, Özden M, Omay O, Yavuz Ş, Berki T. Klopidogrel’in iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kapadokya, 1-5 Eylül, 2004.
 • E31.S Topçu, H Akbaş, T Liman, H Sarısoy, E Özker, M Kanko.Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle arrest olan olguda predispozan faktör:Sol ark atrezili çift sağ arkus aorta.Toraks derneği 8. yıllık kongresi, Kemer-Antalya, 27 Nisan- 1 Mayıs.2005.